Personuppgiftspolicy

Vi står som ansvarig utgivare för webbplatsen Överprövning.se och vi är därigenom också personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter genom de digitala kanaler som används för att tillgängliggöra den tjänst som tillhandahålls på Överprövning.se. Kanaler som används är bland annat den aktuella webbplatsen, samt nuvarande och framtida digitala kontaktytor så som t.ex. mobila applikationer.

Denna personuppgiftspolicy (fortsättningsvis ”Personuppgiftspolicyn”) är framtagen för att användare av webbplatsen ska känna sig trygga i hur deras personuppgifter hanteras samt att försäkra om att de hanteras i enlighet med rådande integritetslagstiftning.

Det är viktigt att användaren är väl införstådd med att genom att de använder tillgängliga digitala kanaler och/eller någon av de tjänster, erbjudanden, funktioner, verktyg eller resurser som tillhandahålls på Överprövning.se eller kan komma att tillhandahålla i framtiden lämnar sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas av oss.

Det finns inga krav på att användaren av Överprövning.se lämnar sina personuppgifter för att besöka webbplatsen. Men utan personinformation kan Överprövning.se inte tillhandahålla den tjänst som finns tillgänglig på webbplatsen fullt ut. T.ex. användandet av kontaktformulär.

Personuppgifter som behandlas
Personuppgifter är all typ av information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. I de tjänster som Överprövning.se tillhandahåller kan det förekomma personuppgifter som avser för- och efternamn, telefonnummer, adress, postnummer, krediter, e-postadress samt uppgifter om den fysiska personens bostad och bostadsförsäljning, och vad avser företag personuppgifter som avser för- och efternamn, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, uppgifter om dess arbetsplats, mäklararvoden, försäljningar samt omdömen lämnade av tidigare kunder. Detta sammanfattas nedan till ”Personuppgifter”.

Behandling av känsliga personuppgifter
Överprövning.se behandlar inte sådana personuppgifter som klassificeras som känsliga. Det vill säga uppgifter som ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Detta benämns nedan som ”Känsliga Personuppgifter”.

Vi behandlar inte några Känsliga Personuppgifter i någon form i de tjänster vi tillhandahåller direkt eller indirekt på eller via Överprövning.se.

Vad används personuppgifterna till?
Anledningen till att vi samlar in en användares personuppgifter är för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten en kontaktyta via formulären på Överprövning.se. Vi använder även i vissa fall personuppgifter i syfte att få synpunkter på den tjänst vi tillhandahåller genom Överprövning.se för att kunna utveckla och förbättra vårt erbjudande. Utöver detta så används personuppgifterna även till att förbättra kommunikationen mellan Överprövning.se och användaren via digitala kanaler. T.ex. Vi skickar ett e-post till användaren som har fyllt i formuläret.

Överprövning.se behöver användares tillstånd att dela dessa Personuppgifter med tredje part, dvs. relevanta partners, för att tjänsten ska fylla sitt syfte.

Insamlande av information från andra källor.
Överprövning.se kan i vissa avseenden behöva komplettera den via formuläret inlämnade informationen med information från annan källa. Detta görs i syfte att förbättra och vidareutveckla nuvarande tjänst samt framtida tjänster, men även för att förbättra och vidareutveckla kommunikationsstrategier.

Information till tredje part
Överprövning.se har inte som syfte att förmedla användares Personuppgifter till ytterligare tredje part bortsett från relevanta instanser och kommer inte heller göra detta. För att det ska vara möjligt krävs användarens aktiva tillåtelse.

Med tredje part menas individ eller juridisk person som inte direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras eller på annat sätt står under samma kontroll som angiven ansvarig av personuppgifter.

Nuvarande eller framtida koncernbolag kan delges personuppgifter som samlats in på Överprövning.se. Vid ett sådant tillfälle behandlas personuppgifter i enlighet med vad som regleras i denna Personuppgiftspolicy.

Överprövning.se kommer inte förmedla användares Personuppgifter vidare till annan tredje part i vinstsyfte. Överprövning.se kommer med andra ord inte sälja användares personuppgifter till andra aktörer än de relevanta partners som tillhandahålls via tjänsten på Överprövning.se. Detta framgår även i de villkor som användare godkänner vid användandet av tjänsten på Överprövning.se.

Överprövning.se använder sig utav oberoende konsulter för arbete med digital kommunikation via tillgängliga kanaler. Valda konsulter hanterar inte fullständiga Personuppgifter men ibland kan de komma i kontakt med delar av de Personuppgifter som samlas in via Överprövning.se.

Målet för Överprövning.se är att minimera all hanteringen av Personuppgifter i så stor utsträckning som möjligt. Detta påverkar även den mängd Personuppgifter nuvarande och eventuellt framtida konsulter eventuellt kan komma i kontakt med. För oss på Överprövning.se är våra användares integritet vår högsta prioritet.

Därför ställer vi även krav på de intressenter som vi samarbetar med. Vi kräver att den eller de intressenter som vi tillhandahåller våra användares Personuppgifter med skyddar dessa Personuppgifter på minst samma nivå som vi gör.

I vilket land finns din data?
Överprövning.se för Personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES). Detta eftersom att Överprövning.se använder sig utav Google Analytics, Google Search Console, Google Ads & Bing Ads.

Samtycke
Genom att användaren godkänner denna Personuppgiftspolicy godkänner denne även att vi använder och behandlar dennes Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy.

Användaren godkänner utöver detta också att vi använder cookies och liknande teknik.

Om en användare väljer att inte acceptera det som står i denna Personuppgiftspolicy får vi på Överprövning.se vänligen be denne användare att inte nyttja våra tjänster.

En användares samtycke kan alltid och när som helst återkallas.

Ändringar i Personuppgiftspolicyn
Eftersom att en Personuppgiftspolicy är vad man kallar för ett levande dokument så sker det kontinuerligt förändringar i den. Förändringarna kan komma från interna beslut om policyförändringar eller så baseras förändringarna på förändringar i lagar. Det är därför oerhört viktigt att användaren tar sitt ansvar och läser igenom denna Personuppgiftspolicy med jämna mellanrum.

Uppgiftsradering
Överprövning.se sparar inte Personuppgifter under någon längre tid än vad som anses vara affärskritiskt. Personuppgifter raderas därför i enlighet med rådande lagstiftning.

Rätt till att begära information
Användare kan närsomhelst begära information om vilken typ av Personuppgifter som behandlas för denne samt begära korrigeringar. Detta förutsätter att vi för det då rådande tillfället behandlar uppgifter om användaren. Om en användare vill begära ut information om Personuppgifter från Överprövning.se kan de skicka in en skriftlig och undertecknad begäran till oss enligt kontaktuppgifterna längst ner på denna sida.

Externa länkar
På Överprövning.se finns det länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av bolag inom och utanför nuvarande och framtida koncern. För de webbplatserna så gäller deras Personuppgiftspolicyer och var därför noga med att läsa även dem.

Säkerhet för användarna
Överprövning.se vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Dock bör användaren komma ihåg att det inte går att undvika risker vid utlämning av Personuppgifter. Det går inte att skydda digitala kanaler helt mot intrång.

Kontakt
Vid frågor eller funderingar gällande denna Personuppgiftspolicy eller annat som berör Överprövning.se så är ni välkomna att kontakta oss på på kontakt@overprovning.se