Ring oss för hjälp med att hantera din överprövning.

Sten Lövrup

Jurist

Överprövning

6% av upphandlingarna överprövas, och den absoluta majoriteten på goda grunder. Offentliga upphandlingar är ofta satta under stark prispress och det är därför oerhört viktigt att alla leverantörer tillåts att lämna sitt anbud under samma förutsättningar. Vi hjälper dig när du känner att upphandlingsprocessen inte gått till på rätt sätt. Kanske finns det saker i kravställningen som du tycker varit felaktigt formulerat eller beskrivet eller så är utvärderingen upplagd eller genomförd på ett sådant sätt att det drabbat ditt bolag negativt. Vi har stor erfarenhet av överprövningsärenden och praxis och kan hjälpa dig att avgöra om det finns en process att driva.

Tilldelningsbeslut upphandling

Varje offentlig upphandling avslutas med att den upphandlande myndigheten publicerar ett s.k. tilldelningsbeslut. Tilldelningsbeslutet ska innehålla information om;

 • Vilken leverantör som tilldelats kontraktet
 • På vilken grund leverantören tilldelats kontraktet
 • Information om ev. uteslutning av andra leverantörer
 • Skälen till varför leverantörer uteslutits
 • Information om avtalsspärren och vilken dag den löper ut
 • Information om möjligheten att överpröva beslutet

Om myndigheten av någon anledning beslutar sig för att istället för att tilldela kontraktet, avbryta upphandlingen. Så ska istället ett avbrytandebeslut publiceras. Även ett avbrytandebeslut ska innehålla information om anledningen till avbrytandet, möjligheten att överpröva beslutet samt att det löper en tiodagarsperiod under vilket beslutet går att överpröva.

Stoppa tilldelningsbeslut

Om man vill stoppa ett tilldelningsbeslut så måste man ansöka om överprövning vid den förvaltningsrätt som den upphandlande myndigheten tillhör. I och med ansökan om överprövning så inträffar en s.k. förlängd avtalsspärr och under denna period så får inte myndigheten teckna avtal med någon annan leverantör. Man måste ha sakliga skäl för att kunna nå framgång med en ansökan om överprövning, och man måste lida skada av det beslut som fattats.

Överprövning av tilldelningsbeslut

Offentliga upphandlingar i Sverige styrs av Lagen om offentlig upphandling, LOU* och en del av detta regelverk är möjligheten för dig som leverantör att begära överprövning av upphandlingen genom att lämna in en ansökan om överprövning till förvaltningsrätten.

Efter att du tagit emot ditt tilldelningsbeslut kanske du känner att den upphandlande myndigheten antingen gjort något fel vid sin utvärdering, inte följt sitt eget förfrågningsunderlag, eller t.o.m. brutit mot lagen. Om något, eller flera av dessa fel inneburit att du inte fått kontraktet, eller på något annat sätt lidit skada så har du möjlighet att begär överprövning av upphandlingen.

När man begär överprövning av en offentlig upphandling så finns det några saker man behöver tänka på. Nedan följer en kort redovisning av hur en ansökan om överprövning av en offentlig upphandling går till och några saker man bör tänka på.

* Det rör sig t.o.m. totalt sätt om 5 olika lagstiftningar (LOU,LUF,LUFS, LUK, LOV), som blir applicerbara i lite olika situationer beroende på typ av upphandling och typ av upphandlande myndighet. De grundläggande principerna i samtliga fem lagstiftningar är dock den densamma och bygger på att leverantörerna ska behandlas lika och att diskriminering och subjektivitet inte får förekomma.

Avtalsspärr

Efter att den upphandlande myndigheten skriftligen underrättat anbudssökandena och anbudsgivarna  så löper en s.k. avtalsspärr. Avtalsspärren innebär att under de 10 dagar som följer på beslutet så får inte den upphandlande myndigheten teckna något avtal utan måste invänta leverantörernas möjlighet att ev. överklaga beslutet. Motsatsvis innebär avtalsspärren att om inte någon ansökan om överprövning inkommit under avtalsspärren så är det fritt fram att teckna avtal. Det spelar alltså ingen roll om felaktigheter begåtts om ingen ansökan om överprövning inkommer i tid. Med anledning av att kravet på att inkomma med sin ansökan om överprövning inom tidsfristen är absolut så är det alltså oerhört viktigt att hålla denna deadline.

Avtalsspärren beräknas enligt följande;

 • Tilldelningsbeslutet publicerande räknas som dag 1
 • Alla veckodagar räknas, alltså inte endast arbetsdagar
 • Om dag nr 10 inträffar på lördag, söndag eller röd dag så förflyttas den 10e dagen till närmsta vardag (söndagsregeln).
 • En ansökan om överprövning kan lämnas in fram till kl 23:59:59 dag nr 10.
 • Den 11e dagen är myndigheten fri att teckna avtal om ingen ansökan om överprövning inkommit.
 • Det räcker att ansökan inkommit till någon förvaltningsrätt i Sverige inom tidsgränsen.
 • En myndighet som tecknar avtal i strid med avtalsspärren kan få sitt avtal ogiltigförklarat.
 • Det går inte att ursäkta ett brott mot avtalsspärr med bristande kommunikation från förvaltningsrätten m.m. Ansvaret är absolut och vilar på myndigheten.

Förlängd avtalsspärr

När ansökan om överprövning inkommer till förvaltningsrätten så träder automatiskt en s.k. förlängd avtalsspärr i kraft. Det innebär att så fort ansökan inkommit till domstolen så förlängs avtalsspärren tills vidare. Så fort domen i förvaltningsrätten faller så upphör den förlängda avtalsspärren. Antingen så får den överklagande leverantören rätt och då gäller inte avtalsspärren längre eftersom tilldelningsbeslutet, eller hela upphandlingen, ska göras om. Om leverantören förlorar och ansökan om överprövning avvisas så inträder en ny avtalsspärr på 10 dagar ifrån förvaltningsrättens dom.

Om man ska överklaga förvaltningsrättens beslut måste man alltså, utöver att överklaga till kammarrätten också ansöka om s.k. interimistiskt beslut där man begär att kammarrätten förlänger avtalsspärren.

Man har alltså endast 10 dagar på sig att överklaga ett förlorat överprövningsmål (och måste få igenom sitt interimistiska yrkande) om man är leverantör. Myndigheten som inte behöver bry sig om avtalsspärren, eller ett interimistiskt beslut har däremot 3 veckor på sig att överklaga.

Samma princip gäller om man skulle förlora i kammarrätten och vill överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen. Man måste ansöka om interimistiskt beslut avseende förlängd avtalsspärr.

Överprövning av upphandling

När man formulerar en ansökan om överprövning så är det viktigt att det framgår dels vad man anser är fel i den genomförda upphandlingen dels vilket resultat man önskar se av sin ansökan om överprövning. Domstolen kan komma fram till tre olika beslut avseende en ansökan om överprövning; ansökan avslås, upphandlingen ska göras om, tilldelningsbeslutet ska rättas. Att ansökan avslås innebär helt enkelt att domstolen inte håller med i bedömningen om att upphandlingen är felaktig utan tycker att den ska bestå.

Att upphandlingen ska göras om innebär att domstolen anser att upphandlingen innehåller så stora brister att den inte kan tillåtas att slutföras utan att hela upphandlingen måste göras om och annonseras på nytt.

En rättelse innebär, som det låter, att upphandlingen ska rättas med anledning av de påpekade bristerna som leverantören lyft. Oftast innebär en sådan rättelse att klagande leverantör istället tilldelas kontraktet, eller tilldelas en högre plats i ett ramavtal, men även andra rättelser kan komma ifråga.

Utöver att yrka på vilket resultat man önskar se så ska leverantören också redogöra för på vilket sätt man anser att upphandlingen är felaktigt genomförd. Ett fel kan bestå av att en leverantör felaktigt uteslutits, eller att en konkurrerande leverantör tilldelats kontraktet trots att denne inte uppfyller kraven. Ett fel kan också bestå i att underlaget strider mot lag eller praxis, eller att andra formaliafel begåtts såsom för kort annonseringstid, felaktig hantering av frågor/svar eller jäv.

Första anhalt; förvaltningsrätten

En leverantör som förlorat upphandlingen, eller på annat sätt lidit skada, lämnar in en ansökan om överprövning till den förvaltningsrätt vars domkrets myndigheten faller under. Skulle en ansökan råka skickas till fel förvaltningsrätt så kommer förvaltningsrätterna sinsemellan att ordna så att ansökan hamnar rätt. Det viktigaste är att den kommer in i tid (se ovan). Hur förvaltningsrätternas domkretsar är uppdelade framgår under respektive förvaltningsrätt här; (Förvaltningsrätter).

Efter att ansökan inkommit till förvaltningsrätten så kommuniceras den med den upphandlande myndigheten och förvaltningsrätten säkerställer så att den inkommit i rätt tid. Om någon annan leverantör berörs av överprövningen så ska förvaltningsrätten även kommunicera ansökan om överprövning till denne.

Efter att ansökan kommunicerats så får myndigheten möjlighet att yttra sig över den ansökan som gjorts, efter detta svarar leverantören och kanske eventuellt även myndigheten igen. Hur mycket skriftväxling som sker mellan parterna beror såklart till stor del på hur mycket detaljer man är oense om eller vilken typ av invändningar det är som lyfts. Det vanligaste är mellan 2-3 skriftväxlingar.

När parterna är färdiga med sin skriftväxling så dröjer det vanligtvis mellan 2-4 månader innan domen kommer ifrån Förvaltningsrätten. I domen redogör domstolen för hur rättsläget ser ut, parternas inställning samt domstolen beslut. Beslutet kommer, som redogjorts för ovan, antingen innebära att ansökan avslås och att tilldelningsbeslutet står fast, att upphandlingen ska göras om helt eller att tilldelningsbeslutet ska rättas.

Överklaga överprövningsmål

Om man inte är nöjd med det beslut som förvaltningsrätten fattat så har man möjlighet att överklaga till kammarrätten, och efter kammarrätten eventuellt även högsta förvaltningsdomstolen (HFD). För såväl Kammarrätt som Högsta Förvaltningsdomstolen så krävs s.k. prövningstillstånd för att målet ska tas upp. Efter domen i förvaltningsrätten löper en ny avtalsspärr om 10 dagar. För såväl Kammarrätt som Högsta Förvaltningsdomstolen krävs det därför för leverantören dessutom att ansökan inkommer inom 10 dagar ifrån förvaltningsrättens dom, samt att man beviljas ett s.k. interimistiskt beslut om förlängd avtalsspärr för att man ska kunna få sin fråga prövad i Kammarrätt och/eller Högsta Förvaltningsdomstolen.

Vad kan vi hjälpa dig med

Man kan som leverantör givetvis driva sin överprövningsprocess helt på egen hand, men om man känner att man vill få stöd och råd ifrån någon med lång och gedigen praktisk erfarenhet av överprövning av offentlig upphandling och effektiv och framgångsrik processföring så hjälper vi er gärna. Vi hjälper er hela vägen och ser till att ni får bli inkluderade och informerade löpande under hela processen. Vi har en transparent process och tydlig prissättning där ni får all den hjälp och allt det stöd som ni behöver, och vill ha.

Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.