Ring oss för rådgivning kring ogiltigförklaring av en offentlig upphandling.

Sten Lövrup

Jurist

Ogiltigförklara offentlig upphandling

Har en upphandlande myndighet ingått ett avtal i strid med avtalsspärren eller har de kanske genomfört otillåtna direktupphandlingar? Ogiltigförklarande av avtal kan ha många olika anledningar men de vanligast förekommande är;

 • Felaktigt avrop ifrån rangordnat avtal
 • Felaktigt genomförd Förnyad konkurrensutsättning (FKU)
 • Felaktigt genomförd direktupphandling (över direktupphandlingsgränsen)
 • Ingående av avtal i strid med avtalsspärr

Om en myndighet tecknat ett avtal i strid med lag, eller om du tror att myndigheten tecknat ett avtal i strid med lag, kontakta oss så hjälper vi till att utreda om det finns utrymme för att ansöka om att ogiltigförklara avtalet. Om sådant utrymme finns hjälper vi dig givetvis med hela processen, och om det skulle vara så att du lidit ekonomisk skada med anledning av myndighetens agerande och vill begära skadestånd, så hjälper vi dig givetvis med den processen också.

Tidsfrister för ogiltigförklarande upphandling

För att en upphandling ska kunna överprövas måste en potentiell leverantör skickas in sin ansökan om överprövning till förvaltningsrätten max 6 månader från att avtalet slutits.

Det finns däremot två undantag som gör att ansökan om överprövning måste ha skickats till förvaltningsrätten inom 30 dagar om:

 • En efterannonsering innehållandes resultatet av upphandlingen har publicerats i TED.
  eller
 • När den organisation som gör upphandlingen skriftligen har meddelat de som söker anbud och de som lämnar anbud att ett avtal har slutits samt lämnar en sammanfattning av vissa uppgifter kring detta avtal.

Det är alltså endast dessa två krav som kan förkorta tidsfristen för en ansökan om överprövning. Är inget av dessa två undantag införda samt om det finns betydande brister i dessa kan en ansöka om överprövning skickas efter att 30 dagars gränsen.

Tilldelningsbeslut

När den upphandlande myndigheten eller enheten beslutat om vilken/vilka leverantör/leverantörer de ska välja måste de skriftligen meddela dessa leverantörer detta. Informationen måste även förmedlas till samtliga företag som lämnat ett anbud. Detta måste ske snarast möjligt efter beslut är fattat.

Det av den upphandlande myndigheten eller enheten valda leverantören måste tilldelas ett kontrakt eller ett ramavtal, det är detta som kallas för ”tilldelningsbeslut”. Men enligt lagen så heter detta faktiskt ”underrättelse om beslut”.

Tilldelningsbeslutet ska alltid innehålla följande:

 • Det måste vara skriftligt.
 • Man måste informera om vald leverantör.
 • Man måste ange skälen som ligger till grund för beslutet.
 • Man måste även informera om den eventuella avtalsspärrens längd som minst får uppgå till 10 dagar.

Skulle ett tilldelningsbeslut vara ofullständigt, dvs. inte följa dessa punkter, så kan det innebära att avtalsspärren inte börjar startar.

Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.